Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Ultiemeliefde.nl.

Consument: natuurlijk persoon die producten en/of diensten koopt (van partijen buiten ultiemeliefde).

Niet-consument: rechtspersoon of natuurlijk persoon die geen consument is.

Koper: ieder natuurlijk of rechtspersoon die producten en/of diensten koopt.

1.2 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden alleen geldt voor consumenten of alleen  voor niet-consumenten dan wordt dat vermeld.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen.

1.4 Deze algemene voorwaarden sluiten de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uit tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

1.5 Ultiemeliefde.nl. behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden aan te passen c.q. aan te vullen.

1.6 In het geval dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Artikel 3  Prijs

3.1 De koper is de prijs verschuldigd die Ultiemeliefde.nl in haar bevestiging aan koper heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Ultiemeliefde.nl worden gecorrigeerd.

3.3 De koopprijs is, indien niet anders is overeengekomen, in euro’s, door de koper verschuldigd op het moment van aflevering.

3.6 Niet-consumenten hebben zonder schriftelijke toestemming van Ultiemeliefde.nl niet het recht op verrekening of opschorting.

Disclaimer:

Ultiemeliefde.nl participeert in diverse affiliate marketing programma’s, dat houdt in dat Ultiemeliefde.nl commissies ontvangt voor aankopen middels links van retailers

Op Ultiemeliefde.nl kan men zelf niets kopen en daarom zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele aankopen, klantenservice, klachten en dergelijke. De content op deze website is slechts bedoeld ter ondersteuning en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend